02166391515

تبدیل صنایع شیر

تبدیل صنایع شیر  برای اتصال دو لوله با قطر های غیر یکسان و یا یکسان مورد استفاده قرار گیرد. تبدیل صنایع شیر کاربرد بسیار زیادی دارد و در صنایعی که به تولید شیر و محصولات وابسته به شیر فعالیت میکنند مورد استفاده قرار میگیرد. در لوله کشی هایی که در صنایع شیر انجام میشود ممکن است لوله هایی با قطر متفاوت به کار روند که از این رو برای اتصال این لوله ها به یکدیگر باید از تبدیل صنایع شیر استفاده شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :