02166391515 - 02188710101

نشست اوپک

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نشست اوپک

نشست اوپک

یکصدوهشتادمین نشست عادی اوپک آغاز شد