اتصالات

بوشن تبدیلی دنده استنلس استیل
بوشن دنده استنلس استیل
بوشن دنده فشار قوی استنلس استیل
بوشن دنده کربن استیل
تبدیل دنده استنلس استیل
تبدیل دنده فشار قوی استنلس استیل
تبدیل دنده کربن استیل
تبدیل صاف جوشی استنلس استیل
تبدیل صاف جوشی کربن استیل
تبدیل کج جوشی استنلس استیل
تبدیل کج جوشی کربن استیل
درپوش دنده استنلس استیل
زانو ۴۵ درجه جوشی کربن استیل
زانو ۴۵درجه دنده استنلس استیل
زانو ۹۰ درجه جوشی کربن استیل