جوشی

تبدیل صاف جوشی استنلس استیل
تبدیل کج جوشی استنلس استیل
زانو ۴۵درجه دنده استنلس استیل
زانو جوشی ۴۵ درجه استنلس استیل
زانو جوشی ۹۰ درجه استنلس استیل
زانو دنده استنلس استیل
سه راهی تبدیلی جوشی استنلس استیل
سه راهی جوشی استنلس استیل
کپ جوشی استنلس استیل
کفرینگ استنلس استیل