دنده ای

بوشن دنده استنلس استیل
تبدیل دنده استنلس استیل
درپوش دنده استنلس استیل
زانو چپقی دنده استنلس استیل
سردنده استنلس استیل
سرشیلنگی استنلس استیل
سه راهی دنده استنلس استیل