جوشی

تبدیل دنده کربن استیل
تبدیل صاف جوشی کربن استیل
تبدیل کج جوشی کربن استیل
زانو ۹۰ درجه جوشی کربن استیل
زانو چپقی دنده کربن استیل
زانو دنده کربن استیل
سه راهی جوشی کربن استیل
سه راهی دنده کربن استیل
کپ جوشی کربن استیل