استنلس استیل

فلنج اسلیپون استنلس استیل
فلنج دنده استنلس استیل
فلنج ساکت استنلس استیل
فلنج کور استنلس استیل
فلنج گلودار استنلس استیل