زانو چپقی دنده کربن استیل

زانو چپقی  یکی دیگر از انواع اتصالات مهم و کاربردی در صنایع مختلف میباشد که جهت جابجایی انواع سیالات استفاده میشود، این نوع اتصال یک سر آن با طرف دیگر متفاوت است یک سر آن اتصال نری و طرف دیگر آن اتصال مادگی میباشد که جهت کاهش یا افزایش قطر لوله استفاده چپقی فشارقوی یکی دیگر از انواع اتصالات مهم و کاربردی در صنایع مختلف میباشد که جهت جابجایی انواع سیالات استفاده میشود، این نوع اتصال یک سر آن با طرف دیگر متفاوت است یک سر آن اتصال نری و طرف دیگر آن اتصال مادگی میباشد که جهت کاهش یا افزایش قطر لوله استفاده میگردد.

محصولات مرتبط