سه راهی جوشی کربن استیل

سه راهی جوشی، یکی از قطعات بسیار پرکاربرد است که برای تغییر جهت جریان استفاده و کاربرد بسیار زیادی دارد. این قطعه دارای سه سری مجزا است و به شکل T است که جریان بخار و میعان را از خود عبور میدهد. سه راهی فولادی به سه دسته: ساکت ولد، جوشی و دنده ای تقسیم بندی میشود. این نوع سراهی همچنین به دو دسته سه راهی تبدیلی و مساوی تقسیم بندی میشود؛ در سه راهی مساوی از سه سر آن بع یک اندازه است اما در سراهی تبدیلی، دو سر آن مساوی است و یک طرف دیگر آن به سایزهای مختلف است که عموما کوچکتر از دو طرف دیگر میباشد.

محصولات مرتبط